Juridische bepalingen

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen

Tel. +49 (9158) 17-700
Fax +49 (9158) 17-701
Internet: www.dauphin-group.com
E-Mail

Limited commercial partnership
Registry Court Nürnberg HRA 7040

Personally liable partner:
Friedrich W. Dauphin GmbH
Registry Court Nürnberg HRB 6402

Managing Directors:
Martin Fischer
Dr. Jochen Ihring

Value added tax identification number DE 132808953
Privacy en rechten


Gebruiksvoorwaarden

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG ("Dauphin") stelt u het internetaanbod uitsluitend op basis van de volgende voorwaarden gratis ter beschikking:

De inhoud en informatie ("Informatie") op de webpagina's van Dauphin werd met de grootste zorg samengesteld. Dauphin geeft echter geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde Informatie of de geschiktheid ervan voor welbepaalde doeleinden (zie 2.2).

De Informatie op de webpagina's kan technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en afwijkingen in kleur en design ten opzichte van het origineel bevatten. De Informatie wordt regelmatig door Dauphin gewijzigd. Dit recht behoudt Dauphin zich uitdrukkelijk voor, zonder dat elke afzonderlijke wijziging duidelijk zichtbaar zal zijn.

1. Gegevensbescherming

De veiligheid van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail is voor Dauphin een belangrijke aangelegenheid. Daarom worden onze webpagina's beheerd in overeenstemming met de wetten inzake de beveiliging en geheimhouding van gegevens.

1.1 Persoonlijke gegevens

Zonder de toestemming van de gebruiker worden via onze webpagina's geen persoonlijke gegevens verzameld. De gebruiker beslist zelf of hij in het kader van een registratie, enquête of dergelijke al dan niet persoonlijke gegevens bekend wil maken. Met de verzending van persoonlijke gegeven stemt de gebruiker ermee in, dat deze persoonlijke gegevens binnen de Dauphin HumanDesign® Group worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag of bestelling en voor de instandhouding van het zakelijke contact in de noodzakelijke omvang (de zgn. oormerking) in overeenstemming met de Duitse en Europese bepalingen inzake gegevensbeveiliging, met name de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het “Bundesdatenschutzgesetz” (Duitse wet op de beveiliging van gegevens) en het “Telemediengesetz” (Duitse wet inzake telemedia). Bij een aanvraag om contact op te nemen (contactformulier) en bij het gebruik van onze services (bijv. onze partnerportal) registreren en verwerken wij de volgende gegeven: naam, voornaam, adres, postadres, land, telefoon-, fax- of klantnummer, andere contactgegevens, gegevens over wensen en interesses en gegevens die wij over uw gebruik van Dauphin-services hebben verzameld. De persoonlijke gegevens van een gebruiker worden slechts aan derden, bijv. Deutsche Post AG, doorgegeven voor zover dit voor de afhandeling noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht tot discretie en de geheimhouding van gegevens.

Om de klantrelaties te onderhouden, kan het verder noodzakelijk zijn

(1) dat wij persoonlijke gegevens van de gebruiker bewaren, verwerken en in de Dauphin HumanDesign® Group gebruiken, om beter op de wensen van de gebruiker te kunnen ingaan of onze producten en services te kunnen verbeteren;

(2) dat wij (of derden in onze opdracht) deze gegevens gebruiken om de gebruiker te informeren over aanbiedingen van ons bedrijf of om online-enquêtes te houden, die ons helpen de gebruikers beter in hun behoeften tegemoet te komen.

Dauphin zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, verkopen of op een andere manier bekendmaken.

Uw rechten als betrokkene

Op deze plaats willen wij u eerst informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn genormeerd in art. 15 - 22 AVG. Het betreft:

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u een e-mail sturen naar: datenschutz@dauphin.de. Hetzelfde geldt indien u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.2 Automatisch verzamelde informaties die geen persoonlijke gegevens zijn

Wanneer u de webpagina's van Dauphin bezoekt, wordt soms automatisch (dus niet via een registratie) informatie verzameld, die niet aan een bepaalde persoon gekoppeld is (bijv. internetbrowser en besturingssysteem van de gebruiker; domeinnaam van de website vanwaar u komt; aantal bezoeken, gemiddelde bezoekduur, geopende pagina's). De Dauphin-groep gebruikt deze informatie om de attractiviteit van de website te onderzoeken en de inhoud ervan te verbeteren.

1.3 Cookies

Wanneer u hebt ingestemd met het gebruik van cookies, gebruikt onze website deze om op het apparaat van de gebruiker specifieke, gebruikergerelateerde informatie op te slaan terwijl de gebruiker de website bezoekt. Cookies maken het met name mogelijk om te registreren hoe vaak en door hoeveel gebruikers de webpagina's worden bezocht. Daarnaast kunnen we ermee analyseren hoe pagina's worden gebruikt en gebruiken we ze om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven ook na het einde van een websessie bewaard en kunnen bij een volgend bezoek aan de website opnieuw worden opgeroepen. Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies, worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Indien u dat niet wilt, kunt u uw webbrowser zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Toestemming voor het gebruik van cookies herroepen

1.4 Contactformulier/contactname per e-mail (art. 6, lid 1, punt a, b AVG)

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat voor de elektronische contactname kan worden gebruikt. Indien u ons via het contactformulier schrijft, verwerken wij de gegevens die u ons via het contactformulier hebt meegedeeld, om contact met u op te nemen en om uw vragen en wensen te beantwoorden.

Hierbij wordt het principe van gegevensminimalisatie toegepast; d.w.z. dat u slechts die gegevens dient mee te delen, die voor ons noodzakelijk zijn om contact met u te kunnen opnemen. Dit zijn uw e-mailadres en het berichtveld zelf. Verder wordt om technisch en juridisch noodzakelijke redenen uw IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel (bijv. voor een individuele beantwoording van uw vragen) worden ingevuld.

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de persoonsgegevens die u ons in de e-mail meedeelt, uitsluitend verwerken voor de behandeling van uw vraag. Indien u de aangeboden contactformulieren voor contactname niet gebruikt, worden geen verdere gegevens verzameld.

1.5 Veiligheid

Met behulp van adequate technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met het “Bundesdatenschutzgesetz” verzekeren wij dat uw gegevens tegen manipulatie, onrechtmatige toegang door onbevoegde personen en onrechtmatige publicatie beveiligd zijn. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd volgens de technologische ontwikkeling.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Vrijblijvendheid van de productinformatie

Dauphin verstrekt met betrekking tot de Informatie op de webpagina's geen gegevens in verband met de geschiktheid van deze informatie voor welbepaalde doeleinden. De productgegevens zijn vrijblijvend en dienen uitsluitend ter algemene informatie. De Informatie komt niet in de plaats van het gedetailleerde, individuele advies bij een koopbeslissing. De getoonde en beschreven producten alsmede de technische kenmerken zijn slechts voorbeelden, die kunnen variëren. Wijzigingen, in het bijzonder constructie- en modelwijzigingen, blijven zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. De specificaties, maat- en kleurgegevens van de getoonde producten zijn vrijblijvend.

De Informatie geldt niet als – hetzij uitdrukkelijke of stilzwijgende – toezegging of garantie, met name met betrekking tot de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor welbepaalde doeleinden.

Dauphin behoudt zich het recht voor de webpagina's te allen tijde aan te vullen of Informatie te wijzigen of te verwijderen.

2.2 Aansprakelijkheidsbeperking

Eisen tegen Dauphin, op welke rechtsgrond dan ook, voortvloeiend uit het gratis gebruik van de webpagina's van Dauphin, in het bijzonder schadeclaims voor inhoudelijke en juridische gebreken van de Informatie, software en documentatie en voor de correctheid, foutloosheid, vrijheid van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid ervan zijn – behalve bij opzettelijkheid of kwaadwilligheid van Dauphin – uitgesloten. Verder is elke aansprakelijkheid van Dauphin uitgesloten, voor zover deze niet dwingend is, bijv. volgens de wettelijke productaansprakelijkheid en in gevallen van opzettelijkheid, grove nalatigheid of niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen. De schadevergoeding voor de niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen is evenwel beperkt tot de typische, voorzienbare schade, tenzij in gevallen van opzettelijkheid of grove nalatigheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de gebruiker van de webpagina's is met bovenstaande regelingen niet verbonden.

2.3 Aansprakelijkheid voor links

De webpagina's van Dauphin bevatten directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("links"), die buiten de verantwoordelijkheid van Dauphin liggen. Deze externe websites bevatten informatie van natuurlijke en/of rechtspersonen, die juridisch onafhankelijk zijn van Dauphin. Dauphin is voor de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk, noch wordt de informatie die via externe internetpagina's of daaraan gelinkte adressen gegeven wordt, door Dauphin goedgekeurd, ondersteund of bevestigd. Houd er a.u.b. rekening mee dat voor het aanbod van derden afwijkende regelingen kunnen bestaan, met name ook betreffende de gegevensbeveiliging.

3. Auteursrecht/merkbescherming

Voor zover niet anders is aangegeven, geldt voor alle teksten, afbeeldingen, grafieken, objecten, bestanden en andere op de website gepubliceerde informatie ("Informatie") het copyright van Dauphin. Gebruikers van de webpagina's van Dauphin hebben het recht de op deze webpagina's beschikbare Informatie te gebruiken, te kopiëren en zonder wijzigingen verder te verwerken, indien

(1) de auteursrechtinformatie van Dauphin (bijv. © Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co. KG 2003) bij alle Informatie wordt vermeld;

(2) het gebruik van de Informatie uitsluitend ter informatie van de gebruikers dient;

(3) de inhoud van de Informatie uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt;

(4) de beschikbare Informatie absoluut ongewijzigd blijft en geen enkele op de website beschikbare grafiek onafhankelijk van de volledige bijbehorende tekst gebruikt, gekopieerd of verder verwerkt wordt.

Voor alle op de webpagina's genoemde en eventueel door Dauphin of door derden beschermde merknamen en handelsmerken gelden zonder beperkingen de bepalingen van het desbetreffend geldende merkrecht of de eigendomsrechten van de desbetreffend geregistreerde eigenaar.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies, worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor de website-exploitant rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’ gebruikt. Hierdoor worden IP-adressen slechts in ingekorte versie verder verwerkt, om uit te sluiten dat deze direct aan personen gekoppeld kunnen worden.